Formål, vedtekter og gjeldende strategi- og handlingsplan

§1 og 2 fra Vedtekter for Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse

§ 1       Forbundets navn

Forbundets navn er Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse, og ble stiftet 16.09.11.  Forbundets hjemsted er den til enhver tid sittende formanns bopel.

§ 2       Formål

Forbundet skal arbeide for at helsemyndighetene aksepterer kjemisk miljøintoleranse som en fysisk lidelse med godkjent diagnose og diagnosenummer.

Forbundet skal arbeide for saklig informasjon og dermed øke samfunnets kunnskapsnivå om kjemisk miljøintoleranse

Forbundet skal fremme et best mulig samarbeid med Norges Astma og Allergiforbund

Forbundet skal fremme samarbeid utover landegrensene.

Forbundet skal arbeide for at medlemmene skal møte respekt i helsevesenet og i samfunnet generelt.

Forbundet skal jobbe for å øke tilgjengeligheten i samfunnet for mennesker med kjemisk miljøintoleranse

Forbundet skal arbeide for å fremme forskning omkring kjemikalieoverfølsomhet.

Forbundet skal arbeide for å fremme tilgjengeligheten av duftnøytrale produkter til rengjøring og personlig pleie, i tråd med NAAF sin handlingsplan.

Forbundet skal ha et verdinøytralt ståsted.

Forbundets medlemmer forplikter seg til enhver tid å uttale seg med respekt overfor andre mennesker.

Forbundets arbeid vil utøves i hele Norge.

Forbundets årsmøtegodkjente vedtekter: arsmøtegodkjente_vedtekter

Årsmøtevalgt strategi- og handlingsplan:

Strategi 2013-2020 og Handlingsplan 2016-2018