Helsedirektoratet inviterer til fagdag: «Helseplager tilskrevet miljøfaktorer»

Onsdag 6. november arrangerer Helsedirektoratet fagdag om «Helseplager tilskrevet miljøfaktorer».

Steven Nordin skal ha et 50 min. innlegg for norske leger/helsepersonell om helseplager tilskrevet miljøfaktorer, med hovedfokus på tilskrivning til inneklima og lukter.

Her hører Kjemisk miljøintoleranse inn.

Vi vet at MCS Sweden oppfatter ham som en fagperson som viser stor forståelse for Kjemisk miljøintoleranse.

Lik oss også på FACEBOOK!

11174860_10153223702716093_6000189972919606367_nForbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) er et forbund for de som på en eller annen måte er berørt av kjemikalieoverfølsomhet.

Du kan ha kjemisk miljøintoleranse selv, kjenne noen som har det, eller du rett og slett bare brenner for saken og vil at miljøet rundt deg skal være mest mulig fritt for kjemikalier.

Uansett passer du inn hos oss, og vi ØNSKER VI DEG VELKOMMEN SOM MEDLEM!  Som medlem støtter du oss i vårt arbeid for å gjøre livet med sykdommen så enkelt som mulig, og å jobbe for et mest mulig kjemikaliefritt offentlig rom!
Vi håper du får et positivt fellesskap med mennesker som brenner for det samme, eller som er i samme situasjon som deg.

 

Les mer om hva kjemisk miljøintoleranse er.

Les mer om hvordan du kan ta hensyn.

Hjelp oss å kartlegge hvordan fastlegene oppfatter dine symptomer ved å delta i vår anonyme undersøkelse! Les mer her: Følgebrev til din fastlege og lenke til anonymt spørreskjema

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) er medlem av Frivillighet Norge, som er et samarbeidsforum for frivillige virksomheter. Frivillighet Norge arbeider for bedre rammevilkår for frivillige organisasjoner og økt forståelse for den store, viktige, frivillige innsatsen i samfunnet.

Ønsker du å ta kontakt med oss i FKMI kan du kontakte oss på post@intoleranse.no

Lik oss også på FACEBOOK!

Parfymefri tilrettelegging: Full støtte hos Helsedirektoratet

Parfymefri tilrettelegging i helsevesenet

I forbindelse med problemer med parfymefri tilrettelegging i deler av helsevesenet sendte vi 24.06.2013 et åpent brev til Helsedirektoratet m. fl.

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) bad bl.a. Helsedirektoratet om en uttalelse i forhold til at det var blitt krevd ekstra betaling for å tilrettelegge for en parfymeoverfølsom pasient da hun mottok behandling hos en manuellterapeut.

Helsedirektoratets offentlige uttalelse er sammenfattet slik: ”Innledningsvis bemerker direktoratet at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade og lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Dette i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven.”

Videre reiste FKMI spørsmålet om det skal være lovlig og greit å ta ekstra betalt for å tilrettelegge for de som reagerer på parfymer og parfymerte produkter. Med en slik nødvendig tilrettelegging menes: At det bør velges duftfrie rengjøringsmidler på behandlingsstedet, og parfymefrie produkter til klær og kroppshygiene hos de som utøver behandling.

Kan en slik tilrettelegging falle inn under lyden av ”tilleggstjenester”?

På dette svarte Helsedirektoratet slik:

Kapittel IV Pasientbetaling i forskrift om utgifter til fysioterapi (FOR-2012-06-20-651) regulerer dette spørsmålet…” ”… Rent språklig kan en slik tilrettelegging falle inn under ordet ”tilleggstjenester”, men når bestemmelsen leses i sin helhet ser man et krav om at tjenesten må være ”nødvendig for å oppnå faglig forsvarlig fysioterapi”, samt at ingen annen takst kan være aktuell. Et eksempel på en slik tilleggstjeneste er veiledet trening for ikke-honorartakstpasienter.” ..

Direktoratet mener at en tilrettelegging som det her er tale om handler om tilgjengeliggjøring av behandling. Ser man behandlingen stegvis vil dette være første steget. Dette skiller seg fra tjenester som direkte har med behandlingen å gjøre, eller som konsekvens av behandling…”

”… Et annet element som FKMI peker på er frivillighet. En tilleggstjeneste, uansett art, vil man ikke kunne kreve betalt for uten samtykke fra pasienten.”

Direktoratet avslutter også med at:

”Vi ønsker ikke at grupper skal føle seg diskriminert i kontakt med helsevesenet, og vil jobbe for å unngå liknende situasjoner i fremtiden. Direktoratet takker for at saken ble belyst på en god måte.”

Denne fulle støtten fra Helsedirektoratet i saken ser Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) på som svært viktig i alle saker der FKMI skal inn å jobbe for et bedre tilrettelagt helsevesen. Uttalelsen er generell, og forplikter i alle ledd og deler av det norske offentlige helsevesen!

Dette er et GODT UTGANGSPUNKT FOR Å JOBBE VIDERE MED DET VIKTIGE ARBEIDET FOR Å FÅ NORSK HELSEVESEN MER TILGJENGELIG FOR MENNESKER SOM REAGERER STERKT PÅ PARFYMER OG PARFYMERTE PRODUKTER!

(Brevet FKMI sendte til Helsedirektoratet er å lese her: Brev)

Ta kontakt via post@intoleranse.no om du ønsker å få tilsendt en scannet versjon av originalbrevet fra Helsedirektoratet, eller har andre spørsmål.

Lik oss på Facebook.

Støtt vårt arbeid med å bli medlem hos oss.

PARFYMEFRI TILRETTELEGGING I HELSEVESENET

Åpent brev til Helsedirektoratet og Deltasenteret:

Bakgrunn for denne henvendelsen er en hendelse som Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) reagerte på.  Utgangspunktet var en manuellterapeut, med offentlig støtte, som krevde ekstra betalt for å tilrettelegge for en parfymeoverfølsom pasient.

FKMI ønsker å forhindre at noe liknede skal skje igjen!

Vi har i den forbindelsen kontaktet både Pasientombudet, Helseøkonomiforvaltningen (HELFO),og Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO) for å høre hva de mente om en slik praksis. FKMI opplevde overraskende stor usikkerhet i forhold til om dette var greit eller ikke.Vi avventer fortsatt endelig svar fra de tre instansene. HELFO trodde også at en parfymefri tilrettelegging muligens kunne regnes som en tilleggstjeneste vi kunne måtte regne med å betale ekstra for.

Vi har undersøkt dette videre, og fikk av Norsk Fysioterapeutforbund tilbakemelding om at en slik tilrettelegging ikke kan regnes som en tilleggstjeneste, men et nødvendig tiltak for å gjøre deres tilbud tilgjengelig for alle. Kommunale helsetjenester skal være tilgjengelig for alle, og fysioterapeuter og manuellterapeuter er en del av det tilbudet som kommunene tilbyr sine innbyggere.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mente også at det skulle særlige vanskelige krav til for at helsepersonell skal kunne ta seg betalt for tilretteleggingen, og at en pasient med parfymeallergi/overfølsomhet neppe kunne påføre behandleren så store utgifter og ekstraarbeid. Det måtte behandler i så fall dokumentere godt.

Saken er også inne til behandling hos Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) i disse dager. De syntes at saken var svært aktuell, og vil behandle den internt med det første.

Med utgangspunkt i hva vi finner på LDOs sider om ”Likeverdige offentlige tjenester”, og ”Hva er likeverdige tjenester”, og også hva de legger i begrepet ”Tilgang”, understreket med de aktuelle lovene som omhandler tilgjengelighet, diskriminering og likestilling er det klart at det å ta seg betalt for slike tjenester oppfattes som diskriminerende for de grupper det gjelder.

FKMI oppfordrer derfor Helsedirektoratet til å ta et klart standpunkt til:

– at mennesker med parfymeallergi/intoleranse IKKE skal påføres ekstra utgifter i form av å måtte betale ekstra for å få sitt helsetilbud parfymefritt.

– at mennesker med parfymeallergi/intoleranse IKKE skal risikere at en behandler ikke vil tilrettelegge for den rammede, eller nekte å gi vedkommende behandling.

– at helsetilbud med offentlig støtte må være universelt utformet – tilgjengelig for alle.

FKMI kan ikke akseptere at tilrettelegging for kronisk syke/mennesker med funksjonsnedsettelse skal defineres som en tilleggstjeneste. En tilleggstjeneste må kunne avgrenses til å være en tjeneste som alle skal ha mulighet for å kunne velge bort, eller en tjeneste alle skal kunne benytte seg av, uansett funksjonsnedsettelse. (eks. diverse behandlingsmateriell som blir brukt i behandlingsøyemed)

Å tilrettelegge for en som reagerer på parfymer, parfymeprodukter og andre dufttilsetninger kan heller ikke ansees som en uforholdsmessig stor byrde for den gjeldende behandler.

Aktuell nødvendig tilrettelegging er helt konkret:

– generelt å velge duftfrie rengjøringsmidler i behandlingslokalene, og duftfrie såper til dispensere, frem for å velge parfymerte produkter. Disse har ingen nevneverdig prisforskjell, og finnes som regel hos gjeldene forhandler. 

– At behandler utelukkende bruker parfymefrie produkter til klær og kroppshygiene/pleie når denne jobber med pasienter. Disse finnes like billig som parfymerte produkter på flere steder. Dette kan heller ikke ses på som større inngripen i deres privatliv enn at flere yrker har kleskode eller uniformplikt for sine ansatte.

Det finnes mer og mer kunnskap om at et parfymefritt miljø gir friskere mennesker.

NAAF har også laget slagordet: Parfymefrie sykehus – Friskere pasienter: http://www.naaf.no/no/allergi/Overfolsomhet/Parfymefrie-sykehus–friskere-pasienter/

Fakta om kjemisk miljøintoleranse(MCS)

Det finnes ikke kartlegging av forekomsten i Norge, og dels skyldes dette at lidelsen ikke har eget navn og diagnosekode. Mørketallet er derfor trolig stort. Det er likevel sannsynlig at vi kan sammenlikne oss med de svenske og danske undersøkelser som er gjort på området:

– 45 % rapporterte ubehag i forbindelse med en eller flere dufter(parfymer) og andre hverdagskjemikalier (*)

– 3.3 % har i Sverge en legediagnostisert kjemisk miljøintoleranse/MCS (**)

– 12,3 % rapporterer selv om plagsomme symptomer ved eksponering for kjemiske produkter. (**)

– 10 % – 30 % av befolkningen rammes i varierende grad av ulike plager ved eksponering for kjemikalier som f. eks parfymer. (**)

Kjemisk miljøintoleranse kan gi: Luftveis- og pusteproblemer, hodepine, uvelfølelse, svimmelhet, ekstrem og uforklarlig trøtthet, utmattelse og kraftløshet, konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, mage- og tarmproblemer, diffuse smerter i muskler og ledd m.m. Reaksjonene varierer fra person til person(Professor Kjell Aas) (***)

Utløsende faktorer: Parfyme og produkter tilsatt paryme, også i svært små mengder, tobakksrøyk, maling, lakk og løsemidler, eksos, pesticider(insektmidler) formaldehyd, lim, klor, røyk fra bråtebrenning, peis, stearinlys, tusjpenn m.m.  (***)

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) ber om en offentlig uttalelse fra dere som det kan henvises til dersom liknende problemer med tilrettelegging skulle gjenta seg for de av oss som er rammet av overfølsomhet og allergi for parfymer og andre dufttilsetninger.

Med hilsen

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI)

(Brevet er også publisert på mynewsdesk og sendt direkte til Helsedirektoratet og Deltasenteret.)

Kilder:

* Vitencenter for duft- og kemikalieoverfølsomhed:  http://www.mcsvidencenter.dk/?site=1&side=5&id=120

** Samnordiskt Kompetenscenter KOMIN ( http://www.novia.fi/assets/filer/forskning-och-utveckling/publikation_och_produktion/byggnadsrelaterad.pdf)

*** http://www.inneklima.com/index.asp?document=675 og  http://www.intoleranse.no/kjemisk-miljointoleranse/hva-er-kjemisk-miljointoleranse/

Har du kommentarer, tips og råd til saken så ta kontakt med oss via: post@intoleranse.no

Besøk og lik oss også på Facebook!

 

Viktig fokus på hverdagskjemikaliene

Forbrukerrådet i Norge klarer VIRKELIG å sette fokus på det nødvendige temaet i alle nyhetssendingene i disse dager:

«GIFTIGE KJEMIKALIER PÅ NORSKE BARNEROM«

 Deres råd for å redusere eksponeringen av kjemikalier er:
•Kjøp miljømerkede/svanemerkede produkter
•Unngå parfymerte produkter
•Fjern støv en gang i uken
•Luft grundig minst to ganger daglig

Forbund for Kjemisk miljøintoleranse er glade for at dette kommer på dagsordenen. Vi trenger økt fokus på dette, mer forskning og aktive tiltak for å unngå at hverdagskjemikalier skal redusere helsen til flere og flere i framtiden.

Følg med og lik oss også på Facebook!

MCS Awareness month

Mai er den internasjonale MCS Awareness Month. Det blir i flere land satt et ekstra fokus på kjemisk miljøintoleranse (Internasjonalt kaldt MCS = Multiple Chemical Sensitivity) i mai.

Mørketallet er trolig stort mht. hvor mange som lider av kjemisk miljøintoleranse i Norge. Det er lite kunnskap om lidelsen, og den har heller ingen godkjent diagnose/diagnosekode enda. Vi får rapporter om at dette er et problem for de rammede, og at de har vanskeligheter med å ta opp problemet med sine leger fordi de opplever å bli både missforstått og feiltolket.

For å få mer kunnskap om kjemisk miljøintoleranse kan du gå inn og lese mer her om kjemisk miljøintoleranse.

Den gule fargen for MCS Awareness Month representerer kanarifuglen som før i tiden ble brukt i gruvene for å garantere luftkvaliteten. Så lenge kanarifuglen sang var alt trygt. Når den sluttet å synge var det på tide for gruvearbeiderne å komme i sikkerhet. Kanarifuglen var den første som kjente de helsefarlige gassene, og mangelen på frisk luft. Den ble derfor en viktig varsler for arbeiderne.

Mennesker med kjemisk miljøintoleranse (MCS) er som kanarifugler. Når en av disse ”kanarifuglene” blir syke av det miljøet vi omgir oss med er det på tide å tenke seg om for alle!

Besøk og lik oss også på Facebook!

Velkommen

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse er et forbund for de som på en eller annen måte er berørt av kjemikalieoverfølsomhet.

Om du har kjemisk miljøintoleranse selv, eller kjenner noen som har det, eller at du rett og slett bare brenner for denne saken og vil at miljøet rundt deg skal være mest mulig fritt for kjemikalier, så…

ØNSKER  VI DEG VELKOMMEN SOM MEDLEM!

Bli støttespiller i vårt arbeid for å gjøre livet med sykdommen så enkelt som mulig! Vi håper du får et positivt fellesskap med mennesker i samme situasjon.

Lik oss også på : Facebook.