Signaturduft, brudd på Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven § 9

Universell utforming

Signaturduft i ulike offentlige rom er ikke noe annet enn et alvorlig tilbakeslag på universell utforming. FKMI vil derfor bruke tiden i framtiden på å bevisstgjøre våre sentrale helsemyndigheter og politikere for å få bukt med denne unødvendige trenden som er med på å stenge en større og større gruppe ute fra deres lokaler.

Vi må huske på at universell utforming også gjelder for mennesker som sliter med allergier og overfølsomheter. Mer om universell utforming finnes her: http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Hva-er-universell-utforming/

Vi i FKMI anser derfor denne nye trenden med signaturduft som et brudd på Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven § 9, og vil også etter hvert ta saken opp med likestillings- og diskrimineringsombudet for å prøve saken opp mot loven: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2008-06-20-42

I tillegg er føre-var-prinsippet viktig, og vi trenger alle et renest mulig inneklima, uten tilsetninger av kjemikalier vi ikke helt kjenner konsekvensen av.

Her kan du lese vårt åpne brev til DNB: Brev til DNB om signaturduft-signed

Signaturduft – hva med universell utforming?

Signaturduft til plage

Trenden med signaturduft er et økende problem som brer om seg. De som reagerer på parfymer, også eteriske «naturlige dufter», møter med dette på flere og flere hindringer i de offentlige rom.

Norges Astma- og Allergiforbund har prøvd å kjempe mot denne trenden i forhold til Clarion-hotellkjeden. Du kan lese mer om dette her: http://www.naaf.no/Documents/1.%20AstmaAllergi/AA3-2013/AA3_2013_Signaturduft.pdf

Nå hører vi også at DNB prøver ut denne trenden i noen av sine lokaler. Det er sterkt beklagelig.

Universell utforming

Signaturduft i ulike offentlige rom er et tilbakeslag på universell utforming som vi tar totalt avstand fra! FKMI vil bruke tid i framtiden på å bevisstgjøre våre sentrale helsemyndigheter og politikere for å få bukt med denne unødvendige trenden som først og fremst er med på å stenge en større og større gruppe ute fra deres lokaler.

Vi skal ikke glemme at universell utforming også gjelder for mennesker som sliter med allergier og overfølsomheter. Les mer om universell utforming her: http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Hva-er-universell-utforming/

FKMI utfordrer med dette alle pasientorganisasjoner som har medlemmer som reagerer på parfymer i ulike varianter om å bekjempe denne trenden.

Tips oss via post@intoleranse.no om du vet om andre som har startet opp med signaturduft, eller driver og prøver dette ut.

Roma-resolusjonen på kjemisk miljøintoleranse (MCS)

Resolusjon fra  International kongress i Roma 15 januar, 2015:
«Consensus on MCS therapies and prevention strategies 15th Jan. 2015»,

Noen av konklusjonene der er at:
– Kjemisk miljøintoleranse (MCS) er en fysisk sykdom som kjennetegnes ved kjemisk sensitivitet og symptomer i flere organsystemer.
– Ved kjemisk miljøintoleranse (MCS) er det flere fysiologiske endringer, inkludert oksidativt / nitrosative stress, inflammasjon, immunologiske og neurologiske dysfunksjoner.
Det finnes ingen beviser for at sykdommen har noe psykiatrisk årsakssammenheng.
– Lidelsen er svært vanskelig å leve med.

Les hele sammenfatningen på engelsk her:
http://ivuev.org/…/up…/2015/01/RESOLUTIONOFROME15JAN2015.pdf

Det er ingen tvil om at det kreves en betydelig økt forståelse og tilrettelegging, ikke minst blant våre egne helsearbeidere.

Tilrettelegging i skolen – en plikt.

Det overordnede kravet i opplæringsloven § 9a – 1, generelle krav:
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring

FKMI har med utgangspunktet i en konkret sak kommet med en generell uttalelse som gjelder for alle barn og unge i liknende situasjoner.

Uttalelsen kan lastes ned herfra: Tilrettelegging i skolen for miljøhemmede 16.12.14-signed

Vi minner også om vår PDF-fil som kan deles ut til din skole: Vær parfymefri skole

Første tilretteleggingspris til DNT ung Romsdal

Diplom til underskriftDiplomet er klart for underskriving, så sendes den og premie til de heldige vinnere av vår parfymefrie tilretteleggingspris.

Vi på leit etter alle de som fortjener en liten oppmerksomhet for god og parfymefri tilrettelegging.

Prisen deles ut hver vår og høst.

Ha øyner og ører åpne og tips oss om du vet om flere som kvalifiserer til senere priser!
post@intoleranse.no

 

 

 

 

Tilrettelegging i skolen

Vi har nylig sendt ut mail til alle kommuner i hele landet om at vi har en  informasjonsplakat som vi ønsker at skal gå ut til alle skolene. Vi har bedt alle kommunene være behjelpelige med å sende videre mailen m/vedlegg.

Rådene vi gir i infoskrivet har stor betydning for alle med hyperreaktive luftveier, astma, allergier og andre overfølsomheter.

Et best mulig inneklima er helt nødvendig for de som er syke, men også til det beste oss for alle.

Siden dette for noen er et helt nødvendig tiltak for å holde seg frisk, er det derfor et ledd i arbeidet mot universell utforming.

Vær parfymefri skole

Medlem eller ikke – vi trenger din historie

Anonyme historier fra hverdagen

Vi etterlyser for tiden historier fra dere som vi kan sende videre til sentrale instanser ved behov. Vi ønsker å samle deres erfaringer og møter med omgivelsene. Dette kan vi samlet og anonymt sende videre til bl.a. helsedirektoratet, politikere og andre relevante aktører for å understreke våre behov for forståelse og tilrettelegging.

Vil du sende inn din historie? Så kan det være at vi bruke hele, eller deler av den i en samling som vi sender videre til viktige aktører for å få forståelse.

Eksempelvis kan dere se på ”situasjonsbeskrivelser”, som professor Kjell Aas har med i sin bok; Miljøhemming – En skjult funksjonshemming (http://www.inneklima.com/pdf/miljohemming_2011.pdf)

Elektronisk versjon: s 18 – 29.

I papirversjonen: s. 29 – 47.

Ta endelig kontakt med oss! Dine erfaringer kan bidra til økt forståelse.  

Send bidraget til post@intoleranse.no

Tilrettelegging i skolen – en rett eller ikke?

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) ble i utgangen av februar kontaktet for å støtte en sak som var gått til Likestillings- og diskrimineringsnemda. Saken gjaldt spørsmål om en ungdomskole handlet i strid med plikten til individuell tilrettelegging for to av våre medlemmers datter. Vi ble bedt om å stille som observatører i saken, og å komme med en generell uttalelse til saken. Selve uttalelsen som gikk ut fra oss ønsker vi å publisere her, slik at alle ser hva FKMI generelt mener om tilrettelegging i skolen. Denne teksten vil også bli publisert på hjemmesiden vår slik at dere kan printe det ut og bruke det etter behov overfor de skoler dere trenger:

”Hvorfor parfymefrie skoler?

Parfymefrie skoler er avgjørende viktig fordi flere og flere av oss utvikler allergier og overfølsomheter overfor hverdagskjemikalier. Det kommer mer og mer kunnskap om at parfymer og parfymerte produkter forverrer inneklimaet der barna må oppholde seg daglig. Barn er spesielt sårbare for eksponering av uheldige kjemikalier.

Viktige aktører har uttalt om parfymer i skoler og barnehager:

Tilstrekkelig tilrettelegging – en plikt

FKMI mener at universell utforming skal gjelde i alle offentlige bygg, også for mennesker som reagerer sterkt på parfymer. I særdeleshet må dette gjelde i grunnskolene, som jo er obligatorisk for alle barn og unge.

Skolen må derfor, så langt det er mulig, være så tilrettelagt at også en elev med miljøhemming ikke blir sykere av å gå på skolen. Det er avgjørende for hele barnets framtid at skoletilbudet fungerer bra i forhold til barnets helse.

FKMI mener at det ikke kan være til uforholdsmessig byrde å be elevene i klassen til en miljøhemmet elev om å velge alternative parfymefrie produkter, når disse finnes til en like rimelig pris som andre produkter i deres nærmiljø. Skolen må kunne finne måter å håndheve disse reglene på, slik at det fungerer i praksis. Det er også fullt mulig å gruppere elevene i større og mindre grupper ut fra hvem som klarer å bli parfymefrie nok. Dette trenger ikke elevene få innsyn i. Grupperinger av pedagogiske grunner er allerede helt vanlig.

Hilsen oss i Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI)

Likestillings- og diskrimineringsnemdas avgjørelse:

Likestillings og diskrimineringsnemda har dessverre avvist saken grunnet for seint framsatt klage. Det bør her legges til at ombudet mente at nemnda burde ha realitetsbehandlet saken fordi klagefristen er veiledende og ikke særlig lang. Ombudet la også vekt på sakens omfang og prinsipielle betydning for familien. Ombudet mente også at skolens interesse for å få avsluttet saken burde veie mindre enn familiens interesse i å få vurdert saken på nytt.

Nemnda er uenig og vurderer i tillegg at saken har ”… begrenset prinsipiell interesse, ettersom plikten til tilrettelegging beror på hennes konkrete behov. Nemndas vurdering av saken vil i utgangspunktet derfor kun ha interesse for sakens parter og har ingen virkning ut over dette.”

Denne avgjørelsen stiller FKMI seg noe uforstående til. Det betyr i praksis at ingen tilretteleggingsaker som omhandler mennesker med ulike miljøhemminger, forårsaket av astma, allergier, og overfølsomheter, vil ha prinsipiell verdi for andre? Hvis dette medfører riktighet er det svært beklagelig og uheldig for våre grupper. Vi vil påstå at alle tilretteleggingsaker blir tatt opp på bakgrunn av den funksjonshemmedes konkrete behov. Det bør prinsipielt ikke være noen forskjell på de miljøhemmede og andre funksjonshemmede.

Hilsen styret i Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI)