Signaturduft, brudd på Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven § 9

Universell utforming

Signaturduft i ulike offentlige rom er ikke noe annet enn et alvorlig tilbakeslag på universell utforming. FKMI vil derfor bruke tiden i framtiden på å bevisstgjøre våre sentrale helsemyndigheter og politikere for å få bukt med denne unødvendige trenden som er med på å stenge en større og større gruppe ute fra deres lokaler.

Vi må huske på at universell utforming også gjelder for mennesker som sliter med allergier og overfølsomheter. Mer om universell utforming finnes her: http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Hva-er-universell-utforming/

Vi i FKMI anser derfor denne nye trenden med signaturduft som et brudd på Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven § 9, og vil også etter hvert ta saken opp med likestillings- og diskrimineringsombudet for å prøve saken opp mot loven: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2008-06-20-42

I tillegg er føre-var-prinsippet viktig, og vi trenger alle et renest mulig inneklima, uten tilsetninger av kjemikalier vi ikke helt kjenner konsekvensen av.

Her kan du lese vårt åpne brev til DNB: Brev til DNB om signaturduft-signed

Nytt styre

Årsmøtet 23. mars hadde valg på følgende styremedlemmer, som i dag konstituerte seg på første styremøtet.
Styret fordelte vervene slik:
– Leder: Mette Kalleberg
– Nestleder: Pia Aimée Tordly
– Kasserer: Dag Helle
– Sekretær: Annfrid Hopshaug
– Styremedlem: Inger Kalland
– Styremedlem: Per Baldershage
– Første-vara: Inger Charite Lien
– Andre-vara: Wivi-Ann Westgård
VI ØNSKER DET NYE STYRET VELKOMMEN, OG SER FRAM TIL VIDERE SAMARBEID!

Samtidig vil vi takke Arne Langlo Hagen og Siv Lisbeth Krogset for den tiden de har lagt bak seg i styret!