Medlem eller ikke – vi trenger din historie

Anonyme historier fra hverdagen

Vi etterlyser for tiden historier fra dere som vi kan sende videre til sentrale instanser ved behov. Vi ønsker å samle deres erfaringer og møter med omgivelsene. Dette kan vi samlet og anonymt sende videre til bl.a. helsedirektoratet, politikere og andre relevante aktører for å understreke våre behov for forståelse og tilrettelegging.

Vil du sende inn din historie? Så kan det være at vi bruke hele, eller deler av den i en samling som vi sender videre til viktige aktører for å få forståelse.

Eksempelvis kan dere se på ”situasjonsbeskrivelser”, som professor Kjell Aas har med i sin bok; Miljøhemming – En skjult funksjonshemming (http://www.inneklima.com/pdf/miljohemming_2011.pdf)

Elektronisk versjon: s 18 – 29.

I papirversjonen: s. 29 – 47.

Ta endelig kontakt med oss! Dine erfaringer kan bidra til økt forståelse.  

Send bidraget til post@intoleranse.no

Tilrettelegging i skolen – en rett eller ikke?

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) ble i utgangen av februar kontaktet for å støtte en sak som var gått til Likestillings- og diskrimineringsnemda. Saken gjaldt spørsmål om en ungdomskole handlet i strid med plikten til individuell tilrettelegging for to av våre medlemmers datter. Vi ble bedt om å stille som observatører i saken, og å komme med en generell uttalelse til saken. Selve uttalelsen som gikk ut fra oss ønsker vi å publisere her, slik at alle ser hva FKMI generelt mener om tilrettelegging i skolen. Denne teksten vil også bli publisert på hjemmesiden vår slik at dere kan printe det ut og bruke det etter behov overfor de skoler dere trenger:

”Hvorfor parfymefrie skoler?

Parfymefrie skoler er avgjørende viktig fordi flere og flere av oss utvikler allergier og overfølsomheter overfor hverdagskjemikalier. Det kommer mer og mer kunnskap om at parfymer og parfymerte produkter forverrer inneklimaet der barna må oppholde seg daglig. Barn er spesielt sårbare for eksponering av uheldige kjemikalier.

Viktige aktører har uttalt om parfymer i skoler og barnehager:

Tilstrekkelig tilrettelegging – en plikt

FKMI mener at universell utforming skal gjelde i alle offentlige bygg, også for mennesker som reagerer sterkt på parfymer. I særdeleshet må dette gjelde i grunnskolene, som jo er obligatorisk for alle barn og unge.

Skolen må derfor, så langt det er mulig, være så tilrettelagt at også en elev med miljøhemming ikke blir sykere av å gå på skolen. Det er avgjørende for hele barnets framtid at skoletilbudet fungerer bra i forhold til barnets helse.

FKMI mener at det ikke kan være til uforholdsmessig byrde å be elevene i klassen til en miljøhemmet elev om å velge alternative parfymefrie produkter, når disse finnes til en like rimelig pris som andre produkter i deres nærmiljø. Skolen må kunne finne måter å håndheve disse reglene på, slik at det fungerer i praksis. Det er også fullt mulig å gruppere elevene i større og mindre grupper ut fra hvem som klarer å bli parfymefrie nok. Dette trenger ikke elevene få innsyn i. Grupperinger av pedagogiske grunner er allerede helt vanlig.

Hilsen oss i Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI)

Likestillings- og diskrimineringsnemdas avgjørelse:

Likestillings og diskrimineringsnemda har dessverre avvist saken grunnet for seint framsatt klage. Det bør her legges til at ombudet mente at nemnda burde ha realitetsbehandlet saken fordi klagefristen er veiledende og ikke særlig lang. Ombudet la også vekt på sakens omfang og prinsipielle betydning for familien. Ombudet mente også at skolens interesse for å få avsluttet saken burde veie mindre enn familiens interesse i å få vurdert saken på nytt.

Nemnda er uenig og vurderer i tillegg at saken har ”… begrenset prinsipiell interesse, ettersom plikten til tilrettelegging beror på hennes konkrete behov. Nemndas vurdering av saken vil i utgangspunktet derfor kun ha interesse for sakens parter og har ingen virkning ut over dette.”

Denne avgjørelsen stiller FKMI seg noe uforstående til. Det betyr i praksis at ingen tilretteleggingsaker som omhandler mennesker med ulike miljøhemminger, forårsaket av astma, allergier, og overfølsomheter, vil ha prinsipiell verdi for andre? Hvis dette medfører riktighet er det svært beklagelig og uheldig for våre grupper. Vi vil påstå at alle tilretteleggingsaker blir tatt opp på bakgrunn av den funksjonshemmedes konkrete behov. Det bør prinsipielt ikke være noen forskjell på de miljøhemmede og andre funksjonshemmede.

Hilsen styret i Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI)

Salg av masker

Vi har i en kortere periode hatt en prøveordning med å selge maske m/kjemikaliefilter til våre medlemmer, med et lite overskudd til forbundets arbeid . Det har for det meste kommet positive meldinger på masken, og vi har nå flere som kjøper igjen og igjen. Dette gjør at vi nå vurderer å gjøre tilbudet mer permanent.

2014-01-22 19.38.26.jpg

Masken er enkel, med et kjemikaliefilter, som mange føler  at de har nytte av når de kort skal inn ett sted de ellers ikke tåler å oppholde seg.

  • Nå får du den som medlem til kr. 110,-pr. stk (inkl. porto)
  • For ikke-medlemmer koster den kr. 150,-pr. stk (inkl. porto)

Ta kontakt med oss via post@intoleranse.no om du ønsker å skaffe deg en slik maske.

Hjelp oss med å evaluere masken ved å klikke inn og sende dette EVALUERINGSSKJEMAET.

 

 

MCS Awareness Month

10308299_10203644060203976_7750243872366259461_n[1]

MCS AWARENESS MONTH 2014

I Mai markeres MCS Awareness Month internasjonalt. Den gule fargen illustrerer kanarifuglens farge. Kanarifuglene ble brukt for å varsle kullgruvearbeiderne om når luften begynte å bli farlig. Da kanarifuglen sluttet å synge måtte arbeiderne fort ut av gruvene. Kanarifuglene ble brukt fordi de er mer følsomme enn menneskene er overfor kjemikaliene.
Det samme kan sies om mennesker med kjemisk miljøintoleranse.
Internasjonalt kalles sykdommen Multiple Chemical Sensitivity (MCS)